entre
Tuấn Hưng Phát

Account Manager at Công ty TNHH TM Tuấn Hưng Phát

Mục tiêu sử dụng đồng hồ đo nước thải Mục tiêu sử dụng đồng hồ đo nước thải trong dự án quản lý nước thải có thể bao gồm những điểm sau: - Theo dõi lưu lượng nước thải: Một trong những mục tiêu chính của việc sử dụng đồng hồ đo nước thải là để theo dõi và đo lường lưu lượng nước thải ra vào các hệ thống xử lý. Điều này giúp đánh giá khối lượng nước thải và đưa ra các quyết định về quản lý và vận hành hệ thống. - Đánh giá chất lượng nước thải: Sử dụng đồng hồ đo nước thải cung cấp dữ liệu về thành phần và chất lượng của nước thải, bao gồm nồng độ các chất ô nhiễm như BOD (Biochemical Oxygen Demand), COD (Chemical Oxygen Demand), các chất hữu cơ, vi sinh vật, và các chất hóa học độc hại. Mục...

post_img